Concurs *9695

Regulament de participare Campanie Promotionala
Concurs – “Asigura-ti o vacanta fara griji!”

 

1.       ORGANIZATORUL

Organizatorul prezentei campanii promotionale(denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este SC INTEGRA CONSULT INVEST SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 14-22, Bloc 13/2, Scara B, Apt 20, avand Cod Fiscal RO 32907610, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/2978/2014, reprezentata legal prin Toni Tataru, in calitate de Administrator.

Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, denumit in continuare “Regulament Oficial”.

 

2.       LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania Promotionala este organizata si se desfasoara exclusiv on-line prin intermediul paginii www.OKasig.ro/concurs-9695

 

3.       DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania Promotionala se va desfasura incepand cu data de 16.03.2015 si pana la data de 05.10.2015, inclusiv. Organizatorul isi rezerva dreptul sa decida in orice moment stoparea sau prelungirea campaniei.

 

4.       CONDITII DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice (care au 18 ani impliniti la data inceperii campaniei), cu cetatenie sau rezidenta romana si domiciliul sau resedinta in Romania, care indeplinesc urmatoarele conditii cumulativ:

a) acceseaza pagina www.OKasig.ro/concurs-9695

b) completeaza cu date reale campurile cu privire la nume, adresa de e-mail si numarul de inmatriculare a autoturismului proprietate personala; 

c) detin in proprietate un autoturism cu o vechime mai mica de 10 ani, la data inscrierii;

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu pot participa la Campania Promotionala angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.

Participarea la prezenta Campanie promotionala presupune acordul implicit al Castigatorilor pentru ca Organizatorul sa le poata folosi numele si/sau imaginea in materiale publicitare (presa, internet, materiale promotionale etc.) legate de acest concurs, fara alte obligatii sau plati.

Se considera decazuta din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente false sau asupra carora exista suspiciuni de fals sau frauda.

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial si cunoasterea acestuia.

 

5.       OBIECTUL CAMPANIEI

Prin prezenta Campanie Promotionala este promovata imaginea Organizatorului in mediul online in scopul cresterii notorietatii si atragerii de noi clienti.

 

6.       PREMII OFERITE:

Carduri de asistenta rutiera *9695, tip Standard, pus la dispozitia Organizatorului contra cost de catre SC Assistance Cars Club SRL, numit in cele ce urmeaza Prestator.

Premiul nu se ofera in bani. Castigatorul nu poate schimba premiul castigat cu alte bunuri/produse si nici nu poate sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului castigat.

Premiul este nominal si nu poate fi transferat unei alte persoane.

Valoarea premiului este de 30 lei, TVA inclus.

 

7.        MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.

Pentru a participa la campanie, participantul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct.4 – Conditii de Participare.

Extragerile vor avea loc in fiecare zi de luni a fiecarei saptamani din perioada Campaniei Promotionale, pentru toti participantii eligibili inscrisi in saptamana precedenta;

Castigatorul este desemnat folosind serviciul random.org.

Numele castigatorului si castigul acordat vor fi facute publice in aceeasi zi, prin afisare pe pagina www.OKasig.ro/concurs-9695 sau pe pagina de facebook a Organizatorului.

Organizatorul va contacta castigatorul prin intermediul adresei de e-mail furnizata de acesta cu ocazia inscrierii.

Castigatorul are obligatia de a furniza Organizatorului datele de contact (nume si prenume, numar de telefon), copie CI, alta adresa de corespondenta decat cea de domiciliu (daca este cazul).

Castigatorul are obligatia de a face dovada faptului ca datele furnizate sunt reale, inclusive numarul de inmatriculare a masinii personale.

In situatia in care castigatorul nu poate fi contactat (adresa de e-mail incorecta/invalida) sau daca castigatorul nu furnizeaza datele de contact in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la notificare sau daca refuza premiul, premiul nu i se va mai acorda. In consecinta, castigatorul care se afla intr-una din situatiile de mai sus pierde toate drepturile asupra premiului castigat. Astfel, premiul intra in posesia Organizatorului care poate dispune neconditionat de el.

Intrarea in posesia premiului se va face prin livrare la adresa mentionata pentru corespondenta sau prin ridicare de la sediul Organizatorului.

 

8.        CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Campania Promotionala, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale furnizate Organziatorului sa fie prelucrate de catre compania Organizatoare si sa fie folosite in viitor pentru activitati statistice, de marketing si informari prin intermediul sms-ului si a postei (direct mailing-ului) cu privire la noi oferte sau promotii. Participantii care nu sunt de acord ca datelor lor personale sa fie folosite in viitor pentru scopuri de marketing/informare, trebuie sa trimita pe adresa o cerere scrisa in acest sens, semnata si datata.

Participantii la campanie, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). In vederea exercitarii drepturilor prevazute anterior, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face personal.

 

9.       LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

10.    TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 77 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.

Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

11.    ÎNTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania Promotionala va inceta la data stabilita de catre Organizator.

De asemenea, Campania Promotionala va fi intrerupta imediat, in caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie Promotionala.

 

12.   LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul Campaniei nu este responsabil pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator.

Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa sa sau care pot conduce la intreruperea functionarii website-ului www.OKasig.ro. In eventualitatea unei astfel de intreruperi, functionarea site-ului se va relua dupa remedierea defectiunilor.

Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune aduse castigatorului sau unor terte persoane, ca urmare sau in legatura cu utilizarea premiului.

Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea Castigatorului de a folosi, conform specificatiilor, premiul oferit de catre Organizator sau pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor Prestatorului.

Obligatiile acestuia, cat si modul de initializare a premiului si utilizare a acestuia pot fi consultate pe site-ul Prestatorului, la adresa:

http://www.9695.ro/Asistentarutiera/Carduldevacanta/Cardstandard.aspx

Organizatorul nu este responsabil si nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii participantilor care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului Oficial al prezentei Campaniei Promotionale.

Organizatorul nu are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

 

13.   FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

14.   PREVEDERI GENERALE

Prezentul Regulament Oficial este disponibil spre consultare in mod gratuit, la cerere, la sediul Organizatorului in baza unei programari prealabile la numarul de telefon +40213228480, disponibil de luni pana vineri intre orele 09-17, sau pe site-ul www.OKasig.ro/concurs-9695, pe intreaga durata a Campaniei Promotionale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca modificarile sa fie publicate pe website si sa intre in vigoare la data mentionata in actul modificator.

Prin inscrierea la Campanie participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a dispozitiilor prezentului regulament oficial duce la anularea automata a castigurilor.

Acordarea premiului poate fi un eveniment public;

Participarea la aceasta Campanie implica consimtamantul castigatorilor ca numele si alte date personale sa poata fi publicate si utilizate ulterior de catre Organizator in diverse materiale publicitare, in mod gratuit, neimplicand nicio recompensa de niciun fel din partea Organizatorului pentru publicarea si utilizarea ulterioara a acestora, cat si acceptul castigatorilor cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligatia de a nu aduce atingere prin declaratiile si faptele lor, in niciun fel Organizatorului, sub sanctiunea platii de daune.

Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a campaniei promotionale .

 

SC INTEGRA CONSULT INVEST SRL